1

نقش دین در زندگی افراد Things To Know Before You Buy

News Discuss 
در پرتو اين نور که مصداق بارز و کامل نور ذات باري تعا لي است.” همين طور كه نور حسى در هر مرتبه‏اى كه باشد در اصل نورانيت يكى است و لكن در نقص و كمال و شدت و ضعف مراتبى دارد ايمان هم كه عبارت از تصديق قلبى است http://www.tweaksrus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Dkone.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D31944

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story